Menu
het VlinderHuys

Beleidsplan 2017-2022

Inleiding

In het huidige tijdsgewricht zoeken mensen weer naar “de gemeenschap” waarin naast het leveren van een economische bijdrage meer ruimte gevonden kan worden voor persoonlijke ontwikkeling. Sinds het loslaten van vermeende zekerheden voortkomend uit een eeuwenlange traditie van religie, wetenschap, industrialisering en globalisering en de daarmee gepaard gaande individualisering, groeit nu weer het verlangen naar nieuwe vormen van gemeenschap waarbij de innerlijke kern van ieder individu het uitgangspunt is. Daarin willen wij elkaar vinden en erkennen.

 

Het VlinderHuys

Het VlinderHuys is een initiatief van Els den Outer om een antwoord te geven op deze levensvragen en om een plaats te bieden voor persoonlijke ontwikkeling. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de bereidwillige medewerking van vrijwilligers, De Zusters van st. Jozef en Stichting EKR. Om dit initiatief te versterken is de Stichting het VlinderHuys opgericht door Els den Outer, Anita Groenendijk en Hans Staal.

 

Missie en Visie

Onze missie

Stichting het VlinderHuys bevordert sociale en spirituele bewustwording over het leven en inspireert en bekrachtigt mensen daarin op emotioneel, spiritueel, mentaal en fysiek niveau. Zij richt zich op individuen en non-profit organisaties.

Sociale bewustwording heeft betrekking op interactie tussen mensen. In aanvang ontmoeten Huysgenoten elkaar die samen activiteiten ondernemen. Vanuit deze gemeenschap betrekken wij  meer en meer de stad en haar omgeving.

Spirituele bewustwording heeft betrekking op het proces waarbij de mens inkeert  en met alle kennis, ervaringen, beschouwingen en innerlijk weten een ruimer begrip ontwikkelt over zichzelf, de wereld en de Bron van alles.

 

Onze Visie 2022

In het jaar 2022 vormt het VlinderHuys een gemeenschap waarin mensen verenigd zijn in het onderzoeken van de verbinding tussen mens, aarde en geestelijke wereld, en van hun unieke plek daarin.

Om onze Visie 2022 te realiseren zijn de volgende aandachtsgebieden van belang:

Het VlinderHuys: is onze locatie met de uitstraling en die inrichting die realisatie van onze visie ondersteunt

Huysgenoten: zijn al diegenen die zich verbonden voelen met het VlinderHuys en haar doelstelling. Een voldoende aantal is noodzakelijk om de continuïteit voor langere tijd te waarborgen.

Activiteiten van het Huys: ontwikkelen van een voldoende breed scala waarmee Huysgenoten zich verbonden voelen.

Aanbod van cursussen en workshops: verzorgd door docenten voor eigen risico en rekening die aansluiten bij de doelstelling van de Stichting en op deze wijze bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van de locatie.

Vrijwilligers: zijn al diegenen die een praktische bijdrage leveren aan de organisatie van activiteiten van het Huys, de verzorging en instandhouding van de locatie.
Vrienden van het Huys: zijn al diegenen die het VlinderHuys financieel  ondersteunen door middel van donaties, om niet gegeven.

 

Waarden en normen; cultuur

Het VlinderHuys heeft in de afgelopen 3 jaar reeds een waardenpatroon en cultuur ontwikkeld, welke nog niet expliciet zijn gemaakt.

Het VlinderHuys wordt gekenmerkt door:

    Openheid: iedereen is welkom
    Eenieder draagt bij naar gelang haar of zijn mogelijkheid
    Integriteit blijkend uit eerlijkheid ten opzichte van jezelf en anderen
    Samenwerking in alles wat wij doen en ervaren

Om deze waarden te realiseren kennen wij een informele cultuur. Wij stellen onszelf daarbij de volgende normen:

 • Wij hebben respect voor ieders mening
 • Wij ontmoeten elkaar in een sfeer van vrijheid in denken, voelen en ervaren
 • In de ontmoeting weten wij ons verbonden.

 

Strategie op hoofdlijnen

In eerste instantie richten wij ons op het vorm geven en versterken van wat er nu al is. Daarbij nemen wij de activiteiten zoals geformuleerd in de statuten van de Stichting als leidraad:

 1. Mensen een plek te bieden waarin ontspanning en rust centraal staan;
 2. Het leveren van een bijdrage aan een samenleving waarin vertrouwen en verbinding centraal staan;
 3. Het overdragen van kennis betreffende verruiming van het bewustzijn op individuele en interactieve basis;
 4. Het creëren van meer begrip en openheid voor, en begeleiding in de seizoenen van het leven

 

Wat is er nodig om dit te bereiken?

Om dit te bereiken is een locatie nodig die de sfeer heeft die uitnodigt tot ontmoeting en onderzoek. Teneinde een duurzame situatie te bereiken dient de locatie de primaire doelstelling mogelijk te maken, anderzijds de mogelijkheid te bieden om voldoende financiële middelen te genereren voor de activiteiten die eigen zijn aan het VlinderHuys.

Daartoe wordt binnen de locatie een cursuscentrum gerealiseerd waar een aanbod van cursussen en workshops wordt geboden door externe docenten dat past en aansluit bij de visie van het VlinderHuys.
Als randvoorwaarde wordt daarin meegenomen dat de Huys-eigen activiteiten en die van het cursuscentrum elkaar versterken.

 

Welk eisen stellen wij aan de locatie?

 • Ruimte binnen die rust uitstraalt en waar het stil gemaakt kan worden en die sfeervol is, plek buiten waar in stilte in de natuur plaatsgenomen kan worden. Ruimte binnen waar ontspanningsmassages gegeven kunnen worden en energetisch of lichaamsgericht werken. Stilte/rust plek in het Huys.
  Aanbod van activiteiten die rust en ontspanning bevorderen zoals yoga, meditatie, muziek.
 • Ruimte binnen waar contact gemaakt kan worden, keukenplek, koffietafel, contactbord.
  Aanbieden van activiteiten die gemeenschapsvormend werken zoals samen eten, wandelen, dingen doen, (klussen)diensten systeem via een bord.
 • Ruimte waarin kennis overgedragen kan worden, trainingen met bewustzijnsontwikkeling als focus. Aanbieden van workshops, filmavonden, lezingen.
 • Ruimte binnen en buiten waar het leven gevierd kan worden in rituelen en ceremonies.
  Aanbieden van activiteiten waarin de werking van de seizoenen centraal staat, zowel buiten in de natuur als in onszelf/in ons leven.
 • Ontwikkelen van mogelijkheden om creativiteit en muziek als verbindende factor aan te bieden.

 

Doelen en doelstellingen van Stichting het VlinderHuys
Bij het formuleren van doelen en doelstellingen laten wij ons leiden door het bereiken van een duurzame organisatie.

Doelen ten aanzien van Financiën:

 • De Stichting werkt met een jaarbudget gebaseerd op het beleidsplan.
 • De Stichting voldoet aan alle vereisten teneinde de ANBI status te verkrijgen en te behouden.
 • De Stichting verkrijgt voldoende inkomsten om de Huysactiviteiten mogelijk te maken alsmede de kosten van huur en onderhoud van de locatie te kunnen dragen.

Doelstellingen:
1. Aan het begin van elk boekjaar is het beleidsplan vertaald naar een budget, besproken in het Bestuur van de Stichting en goedgekeurd.
2. De Stichting voldoet ultimo 2017 aan de vereisten voor het verkrijgen van de ANBI-status

 

Doelen ten aanzien van Huysgenoten:

 • Het stelselmatig vergroten van het aantal Huysgenoten
 • Het stelselmatig vergroten van het aantal Vrienden van het Huys
 • Het VlinderHuys integreren in de stad Amersfoort en omgeving.

Doelstellingen:
1.Bereiken dat het aantal Vrienden van het Huys ultimo 2017 minimaal 50 is en dat de facebook pagina 500 likes heeft.
2.Inspiratiebijeenkomsten voor Huysgenoten op regelmatige basis organiseren.
3.De verzorging van de binnen- en buitenruimte wordt gedaan door groepen vrijwilligers en Huysgenoten

 

Doelen ten aanzien van de locatie het VlinderHuys:

 • Evalueren van de gewenste indeling van de ruimte in het VlinderHuys en van het Buitengebied leidend tot een globaal meerjarenplan met voorlopige financiële onderbouwing.

Doelstellingen:
1. Per ultimo 2017 is een plan beschikbaar voor het aanbrengen van verbeteringen op korte termijn, inclusief een raming van kosten en wijze waarop financiële dekking wordt verkregen.
2. Verkrijgen van subsidies en/of schenkingen om de noodzakelijke aanpassingen te kunnen doorvoeren.

 

Doelen ten aanzien van de activiteiten van het VlinderHuys:

 • Het VlinderHuys biedt een breed scala aan activiteiten zodanig dat een gevarieerde groep mensen zich wil verbinden met de gemeenschap.

Doelstellingen:
1. Versterken en uitbreiden van activiteiten voor stilte en inkeer op zondagochtend door het jaar heen
2. Initiëren van filmavonden en lezingen door het jaar heen
3. Ontwikkelen van een programma voor invulling rondom de feestdagen jaarrond.

 

Doelen ten aanzien van het cursusaanbod:

 • Het VlinderHuys biedt een scala aan cursussen en workshops dat aansluit bij de doelstelling van de Stichting.

Doelstellingen:
1. Formuleren van criteria voor cursussen die aansluiten bij de visie van het VlinderHuys en het aanbod jaarlijks evalueren.